API

V2Ray cung cấp một số API để truy cập từ xa. Các API này dựa trên gRPC.

Khi API được bật, V2Ray sẽ tự động tạo proxy đi, được gắn thẻ là thẻ. Người dùng phải định tuyến tất cả các kết nối gRPC cho kết nối này.

ApiObject

ApiObject được sử dụng làm trường api trong cấu hình cấp cao nhất.

{
 "tag": "api",
 "services": [
  "HandlerService",
  "LoggerService",
  "StatsService"
 ]
}

tag: string

Thẻ của proxy gửi đi.

services: [ string ]

Danh sách các API được bật.

Danh sách API được hỗ trợ

HandlerService

API để thao tác proxy trong và ngoài. Các chức năng sau đây được cung cấp:

 • Thêm proxy vào / ra mới.
 • Xóa proxy hiện tại / thư đi.
 • Thêm người dùng mới vào proxy đến (chỉ dành cho VMess).
 • Xóa người dùng hiện tại khỏi proxy gửi đến (chỉ VMess).

LoggerService

Để khởi động lại trình ghi nhật ký nội bộ. Có thể làm việc với logrotate cho các tệp log hoạt động.

StatsService

Hỗ trợ nội bộ Thống kê.