v2ray.github.io

các cửa sổ

V2RayW

V2RayN

V2RayS

Các công cụ khác

PuTTY

SSH client.

Visual Studio Code

Trình chỉnh sửa mã nguồn từ Microsoft.

Telegram

Thảo luận được mã hóa.