v2ray.github.io

Ứng dụng khách iOS

Kitsunebi

Kitsunebi là một ứng dụng iOS dựa trên V2Ray. Nó cung cấp đầy đủ chức năng như V2Ray. Nó cũng hỗ trợ nhập và xuất cấu hình JSON tương thích V2Ray.

Kitsunebi Lite

Phiên bản nhẹ của Kitsunebi.

Shadowrocket

Shadowrocket là một ứng dụng VPN chung. Hỗ trợ nhiều giao thức như Shadowsocks, VMess, SSR, v.v.

Pepi (là ShadowRay)

Pepi là ứng dụng tương thích V2Ray. Có thể tạo các kết nối VPN dựa trên giao thức VMess và giao tiếp với bất kỳ máy chủ V2Ray nào.

Quantumult

Các công cụ khác

HyperApp

Một tiện ích để xây dựng các máy chủ với docker.

Termius

SSH client.

Telegram

Thảo luận được mã hóa.

ProtonMail

Email được mã hóa.