v2ray.github.io

Ứng dụng khách Android

BifrostV

BifrostV là một ứng dụng Android dựa trên lõi V2Ray. Nó hỗ trợ VMess, Shadowsocks, giao thức vớ.

V2RayNG

V2RayNG là một ứng dụng Android dựa trên V2Ray. Nó cung cấp cùng một tính năng được đặt làm lõi V2Ray.

V2Ray Go

Actinium

Các công cụ khác

JuiceSSH

SSH client.

Termius

Ứng dụng SSH

Telegram

Thảo luận được mã hóa.